begrippenlijst

Toolbox / Begrippenlijst

De juridische wereld hanteert een ganse rits aan eigen termen. Hieronder geven we voor een aantal ervan een korte verklaring. Het is daarbij niet de bedoeling een wetenschappelijk sluitende definitie te geven. We lichten de term in eenvoudige woorden toe om u alvast op weg te helpen. Voor een doorgedreven advies neemt u best met ons contact op.

dagvaarding: officiële schriftelijke oproep om voor een rechter te verschijnen

dading: overeenkomst tussen partijen om een rechtsgeschil te beëindigen met wederzijdse toegevingen

verzoekschrift: verzoekende brief aan de rechtbank om een bepaalde zaak voor de rechter te laten brengen

besluiten/conclusies: schriftelijke uiteenzetting van de argumenten van partijen bij een rechtsgeschil

correctionele rechtbank: afdeling van de rechtbank van eerste aanleg die zich met strafzaken bezighoudt

rechtbank van Koophandel: rechtbank die vooral geschillen tussen handelaars en m.b.t. faillissementen behandelt

letter of intent: document waarin de voorlopige afspraken tussen partijen die van plan zijn een overeenkomst aan te gaan, zijn vastgelegd. Het gaat meestal om afspraken omtrent de geheimhouding, onderhandelingsexclusiviteit etc

letter of comfort: schriftelijke verklaring van een moedervennootschap waarin ze zich tegenover een kredietverstrekker een waarborg stelt voor een verbintenis van een dochtervennootschap

bankgarantie: overeenkomst waarbij een bank tegen vergoeding onvoorwaardelijk garandeert een bedrag aan begunstigde te betalen

documentair krediet: verbintenis van een bank om voor een derde (veelal koper) aan de begunstigde (veelal verkoper) een bepaalde bedrag te betalen op voorlegging van de afgesproken documenten

escrow rekening: rekening bij een neutrale derde waarop gelden door een partij worden geplaatst, die pas worden vrijgegeven mits de tegenpartij bepaalde voorwaarden heeft vervuld

CMR: internationale regels i.v.m. grensoverschrijdend wegvervoer

faillissement: vereffening van het vermogen van een insolvent bedrijf of handelaar met oog op het betalen van de schuldeisers

WCO: tijdelijke schorsing van betaling aan schuldeisers met oog op het herschikken van de schulden en het voorbestaan van de activiteit

curator: advocaat aangesteld door de rechtbank om het failliet verklaarde bedrijf te vereffenen

raadsheer: rechter bij een hogere rechtbank zoals het hof van beroep of cassatie

bewarend beslag: maatregel waardoor een schuldenaar bepaalde goederen niet meer mag vervreemden

uitvoerend beslag:maatregel waarmee bepaalde goederen van een schuldenaar worden verkocht om zijn schulden te voldoen

handelszaak: alle roerende goederen die door een handelaar worden aangewend om een bedrijf te voeren en cliënteel aan te trekken

handelshuur: huur van een pand waarin de huurder zijn professionele activiteiten wil ontplooien

woninghuur: huur van een pand dat als hoofdverblijfplaats van de huurder moet dienen

pacht: een huurovereenkomst die slaat op landbouwgronden

octrooi: exclusief recht om een een uitvinding te exploiteren

merk: exclusief recht op een woord of afbeelding dat men gebruikt om zijn producten in het handelsverkeer te identificeren

tekening en model: exclusief recht op de uiterlijke vormgeving van een product

cognossement: vervoerovereenkomst bij zeevervoer

vrederechter: rechter bevoegd voor alle huurzaken en kleinere rechtsgeschillen

politierechtbank: rechter bevoegd voor alles wat met verkeersovertredingen te maken heeft

burgerlijk partij. benadeelde van een misdrijf die in een strafprocedure schadevergoeding eist

arrest: uitspraak door een hogere rechter (hof van beroep hof van cassatie….)

hof van cassatie: hoogste rechtscollege dat waakt over de uniforme toepassing van de wet

betekening: de afgifte door de deurwaarder van een kopie van een officiële akte

kortgeding: den  spoedprocedure voor de voorzitter van een rechtbank in geschillen waar snel moet worden opgetreden

verjaring: een manier waarop men na verloop van tijd een recht kan verkrijgen of verliezen

verstek: een van de partijen van een geschil daagt niet op voor de rechter

voorlopige hechtenis: vrijheidsberoving van een verdachte in afwachting van de afronding van het onderzoek en de eventuele verwijzing naar de rechter

ingebrekestelling: (schriftelijke) aanmaning van schuldeiser aan schuldenaar om alsnog zijn schuld te voldoen.