algemene voorwaarden

Tarieven / Algemene voorwaarden

Algemeen

Vinckier Advocaten is een burgerlijke VOF met maatschappelijke zetel te Hoogleedsesteenweg 7, 8800 Roeselare (ondernemingsnummer: 0878.557.209).

Erelonen en kosten

De erelonen worden door Vinckier Advocaten in regel per uur berekend, waarbij wel enkel de uren echte juridische arbeid in rekening worden gebracht en niet het administratieve werk. Wat de kosten betreft worden veelal de effectief gemaakte kosten doorgerekend. Voor bepaalde kosten, met name van administratie en correspondentie, wordt een forfaitair bedrag in rekening gebracht dat onveranderlijk blijft zelfs al liggen de werkelijk gemaakt kosten hoger of lager. Door Vinckier Advocaten verzonden staten van ereloon en kosten dienen onmiddellijk voldaan te worden. Zo niet, worden de wettelijke rente, en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 12% van het hoofdbedrag in rekening gebracht. Vanaf 1 januari 2014 is Vinckier advocaten niet langer vrijgesteld als BTW-plichtige.

Aansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar is verzekerd bij Amlin Europe, Koning Albert II Laan 9 te 1210 Brussel http://www.ordeexpress.be/UserFiles/ArtikelDocumenten/polis%20BA%20Amlin.pdf. De totale aansprakelijkheid van Vinckier Advocaten voor haar diensten blijft (voor zover als wettelijk toegelaten) beperkt tot de uitkering van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

De rechtsverhouding tussen Vinckier Advocaten en de cliënt valt uitsluitend onder het Belgisch recht. De beslechting van eventuele geschillen valt onder de exclusieve territoriale bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor de plaats van het kantoor van Vinckier advocaten. Vinckier advocaten kan echter tevens de vordering in rechte aanhangig maken voor de rechtbank die bevoegd zou zijn zonder toepassing van dit beding