GDPR – General Data Protection Regulation

De laatste jaren is er toenemende bezorgdheid over de verwerking van data door ondernemingen. Om aan deze zorg tegemoet te komen heeft Europa de verwerking van dergelijke data (zelfs van werknemers) aan een hele reeks bijkomende voorwaarden en beperkingen onderworpen (“General Data Protection Regulation” of GDPR).

– Zo mogen persoonlijke data in principe pas worden verwerkt indien daarvoor een rechtmatige reden bestaat of de persoon in kwestie toestemming heeft gegeven.

– Ook moet de persoon van wie de data worden verkregen, eerst uitgebreid worden geïnformeerd, met name over zijn rechten (o.m. het recht om gegevens te laten wissen).

– Iedere onderneming moet eveneens de nodige IT-maatregelen nemen om te voorkomen dat de data zou worden gestolen of gelekt.

– Daarnaast moeten sommige ondernemingen een Data Protection Officer aanstellen en/of een register bijhouden van al hun verwerkingsactiviteiten.

Hoewel u tot 25 mei 2018 de tijd heeft om zich aan de GDPR te conformeren is het toch aangeraden om nu al na te gaan welke stappen u nog moet ondernemen. Wil u graag weten hoe uw bedrijf er voor staat? Neem dan contact op met Vinckier Advocaten.Maakt cassatiearrest flitsboetes onwettig?

De laatste dagen is er veel te doen geweest rond een cassatiearrest van 13 december 2016 (link). In dit arrest oordeelt cassatie dat de politie voor het inzien van de databank van nummerplaten de toestemming nodig heeft van de Privacy-commissie. Werd deze toestemming niet gevraagd dan zou dit volgens bepaalde kranten dan ook meteen de onwettigheid van de boete betekenen.

Ook hier is het echter maar de vraag of de soep zo heet zal worden gegeten als ze wordt opgediend. Een PV is immers niet automatisch nietig als het onderliggende bewijs onregelmatig werd verkregen.

Volgens de Antigoon-rechtspraak en –wetgeving (art. 32 Voorafgaande Titel Strafwetboek) moet bewijs enkel worden uitgesloten indien:

1.een op straffe van nietigheid voorgeschreven formaliteit werd geschonden;
2.de betrouwbaarheid van het bewijs is aangetast
3.het gebruik van het bewijs in strijd zou zijn met het recht op een eerlijk proces.

Gezien voorwaarden 1) en 2) hier niet vervuld lijken zal de discussie over de wettigheid van de flitsboetes zich waarschijnlijk toespitsen op het al dan niet voldaan zijn van voorwaarde 3).
Aantonen dat deze voorwaarde inderdaad vervuld is zal geen sinecure zijn. Het is afwachten hoe de rechter naar wie Cassatie de zaak heeft doorgestuurd hier zal over oordelen.
De aankondiging van de politie dat ze ook na het arrest de databank van nummerplaten zullen raadplegen zonder de nodige toestemming kan voor de wettigheid van toekomstige boetes echter belangrijk blijken.
Eén van de criteria die de rechter meeneemt in zijn beoordeling van voorwaarde 3) is namelijk of de onregelmatigheid opzettelijk werd begaan. Indien de politie gewoon verder doet nu haar werkwijze door Cassatie onwettig werd verklaard zou dit dan ook tot problemen kunnen leiden. Hoe dan ook, de toekomst zal het moeten uitwijzen. In tussentijd geldt dat het vel van de beer best nog niet wordt verkocht voor hij werd geschoten.

Hier nog enkele relevante vragen en antwoorden:

– Kan ik boetes die ik reeds heb betaald nu terugvorderen? 

Neen. Indien u een minnelijke schikking heeft aanvaard en de boete heeft betaald is dit definitief. Dit is ook het geval indien u door de rechtbank werd veroordeeld tot betaling van een boete en de beroepstermijn reeds is verstreken.

 

Wat met boetes die ik nog moet betalen?

Indien u een uitnodiging tot minnelijke schikking heeft ontvangen of nog moeten verschijnen voor de rechtbank kan het arrest relevant zijn. In dat geval neemt u best contact op met Vinckier Advocaten voor verdere bespreking.

 

– Wat met boetes voor overtredingen begaan met een voertuig van mijn vennootschap?

De opvraging van persoonsgegevens voor voertuigen op naam van een vennootschap wordt geregeld door aparte wetgeving. Het arrest van 13 december 2016 is daarbij niet relevant.

 

Hoef ik mij nu niet langer aan de snelheidslimiet te houden?

Het arrest is zeker geen vrijbrief voor overtredingen. Zoals gezegd is de impact van het arrest in de praktijk hoogst onzeker. Bovendien is het niet uitgesloten dat de politie haar werkwijze toch zal aanpassen zodat de kaarten in de toekomst sowieso anders zullen liggen.

 

 

 


handelshuur van korte duur / Pop-up Decreet

Zoals algemeen bekend kon een handelshuur nooit voor minder dan negen jaar worden gesloten. Om toch aan dit wettelijke keurslijf te ontsnappen werden in de praktijk wel een aantal creatieve oplossingen (terbeschikkingstelling, bezit ter bede, notariële ontbinding) bedacht maar of deze ook helemaal wettelijk zijn was de vraag.

De opkomst van de pop-upstore heeft de Vlaamse wetgever er nu toe bewogen om hieraan deels te verhelpen met het zogenaamde Pop-Up-Decreet. Onder dit decreet kunnen vanaf 1 september 2016 handelshuurovereenkomsten worden afgesloten met een looptijd van minder of gelijk aan 1 jaar. Deze huur kan dan – anders dan bij een gewone handelshuur – op ieder moment door de huurder worden beëdigd, mits een opzeg van één maand.

Ook op andere punten wijkt het decreet af van de gewone handelshuur: zo volstaat een eenvoudige kennisgeving aan de verhuurder voor de uitvoering van verbouwingen en zijn zowel de overdracht van de huur als onderhuur verboden. Van beide regels kan echter steeds worden afgeweken in onderling overleg.

Een handelshuur van meer dan 1 jaar valt wel nog steeds onder gewone handelshuurwet en wordt bijgevolg automatisch verlengd tot 9 jaar. Voor deze overeenkomsten zal het dus behelpen blijven.

Om te vernemen welke mogelijkheden het nieuwe decreet u biedt kan u contact opnemen met VINCKIER ADVOCATEN.

 

 


Nieuwe procedure invorderingen

Sinds 2 juni 2016 is een nieuwe, bijkomende procedure in voege tot invordering van openstaande schulden. De procedure biedt de mogelijkheid om onbetwiste schulden in te vorderen zonder (in eerste instantie) een beroep op de rechtbank te moeten doen.

Concreet verloopt de procedure als volgt:

– alle bewijsstukken m.b.t. de schuld worden overgemaakt aan een advocaat;
– de advocaat controleert of de wettelijke voorwaarden zijn vervuld (zie verder);
– in bevestigend geval worden de stukken, samen met een aanmaning tot betaling, per gerechtsdeurwaardersexploot aan de schuldenaar betekend;

Vervolgens zijn er vier mogelijke scenario’s:

  1. de schuldenaar gaat over tot integrale regeling: de invordering wordt dan afgesloten;
  2. er wordt een afbetalingsregeling overeengekomen: de invordering wordt dan opgeschort maar kan bij eventuele wanbetaling worden hernomen;
  3. de schuldenaar betwist de schuld: in dat geval kan alsnog een normale procedure van gerechtelijke invordering (dagvaarding) worden opgestart;
  4. de schuldenaar reageert/betaalt niet binnen de maand plus acht dagen na de aanmaning: in dat geval kan worden overgegaan tot uitvoering (ev. beslag) na uitvoerbaarverklaring van een PV-van niet betwisting,

Alleen volgende schuldvorderingen komen echter voor deze nieuwe procedure in aanmerking:

(1) onbetwiste schuldvorderingen
(2) op een handelaar
(3) die voortvloeien uit een contract of schuldbekentenis (en dus bijv. niet een betwiste vordering tot schadevergoeding).

De aantrekkelijkheid van de procedure wordt nog verder ondermijnd door het feit dat : – de kosten (incl. schadebeding, rente en kosten van de advocaat), anders dan bij een gewone procedure, geplafonneerd zijn tot 10% van de hoofdsom; – bij betwisting alsnog een gewone procedure (met dagvaarding) dient te worden opgestart met alle tijdverlies en nodeloze kosten van dien; – de schuldenaar zelfs na het PV van niet-betwisting de vordering alsnog kan betwisten via een verzetsprocedure.
Conclusie: voormelde procedure kan een interessant instrument zijn tot invordering van bepaalde schulden. De keuze voor deze of voor de normale procedure moet echter bij ieder concreet dossier afzonderlijk worden afgewogen. Evident staan wij u daarbij graag met het nodige advies bij.


Banken en KMO’s niet langer de Far West?

Sinds jaar en dag weet de consument zich door de wet beschermd tegen woekerpraktijken van al te gretige kredietverleners. Minder bekend is dat sinds 2014 een gelijkaardige bescherming bestaat voor KMO’s*.
Leningen aangegaan door een KMO na 1 maart 2014 worden door de wet namelijk onderworpen aan een heel aantal voorwaarden. Zo moet de kredietverlener steeds alle nodige informatie opvragen en verstrekken om de haalbaarheid van de lening te beoordelen. Ook moet hij steeds kiezen voor de kredietvorm die het beste past bij de financiële toestand van de KMO. Doet hij dit niet dan kan de rechter het krediet omzetten naar een meer passende vorm.
Verder heeft de KMO ook steeds het recht om een krediet van minder dan 1 miljoen euro vroegtijdig terug te betalen zonder dat hiervoor een vergoeding mag worden aangerekend die de interest van zes maanden overstijgt (zogenaamde funding loss).

Voor verdere informatie kan u evident beroep doen op Vinckier advocaten.

*Een KMO is een bedrijf dat niet meer dan 1 van de volgende criteria overschrijdt:
– jaargemiddelde personeelsbestand van vijftig;
– jaaromzet (excl. BTW) van 9.000.000,00 EUR;
– balanstotaal van 4.500.000,00 EUR.


Cassatie in strafzaken

Onze vennoot mr. Nicolaas Vinckier behaalde op 14 januari 2016 met succes het ‘getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken’. Dit attest is nodig om vanaf 1 februari 2016 nog procedures te mogen voeren voor het Hof van Cassatie zetelend in strafzaken.

 


Nogmaals over de kleine lettertjes

Welke ondernemer heeft nog niet eens een contract ondertekend waar in de kleine lettertjes staat te lezen dat werd kennis genomen van een of andere bijlage? Meestal heeft men die bijlage niet werkelijk doorgenomen en soms heeft men er geeneens een exemplaar van ontvangen. Achteraf beweren dat men de bijlage (met bv. algemene voorwaarden) niet kent of zelfs nooit onder ogen kreeg, kan voor een consument misschien nog soelaas brengen maar voor een handelaar heeft de rechter minder begrip.
In een recente beslissing bevestigde de rechter in Dendermonde* nog eens dat als een handelaar verklaart kennis te hebben genomen van een bijlage, zonder meer mag worden aangenomen dat hij dit ook effectief deed en akkoord is gegaan met de inhoud ervan.
De bewering van de betrokkene dat hij het document niet eens had ontvangen, viel bij rechter in dovemans oren.
Let bij het afsluiten van een overeenkomst dus niet enkel op wat in het document staat dat u ondertekent maar ook op de documenten waarnaar wordt verwezen. Een professional kan u daarbij helpen.

*Rechtbank van Koophandel Dendermonde 7 november 2013, RW 2015-16, afl. 7, p. 275


Deontologie advocatuur

Onze vennoot Nicolaas Vinckier schreef mee aan een publicatie bij juridische uitgeverij Larcier over de deontologie van de advocaat.
Lees hier meer.


passieconcert

Vinckier advocaten steunt ook dit jaar het Passieconcert te Roeselare. Het klassieke concert ten voordele van het Mannahuis en de Kerit vindt plaats in de Sint-Michiels kerk op 21 maart 2015.

passie