Maakt cassatiearrest flitsboetes onwettig?

De laatste dagen is er veel te doen geweest rond een cassatiearrest van 13 december 2016 (link). In dit arrest oordeelt cassatie dat de politie voor het inzien van de databank van nummerplaten de toestemming nodig heeft van de Privacy-commissie. Werd deze toestemming niet gevraagd dan zou dit volgens bepaalde kranten dan ook meteen de onwettigheid van de boete betekenen.

Ook hier is het echter maar de vraag of de soep zo heet zal worden gegeten als ze wordt opgediend. Een PV is immers niet automatisch nietig als het onderliggende bewijs onregelmatig werd verkregen.

Volgens de Antigoon-rechtspraak en –wetgeving (art. 32 Voorafgaande Titel Strafwetboek) moet bewijs enkel worden uitgesloten indien:

1.een op straffe van nietigheid voorgeschreven formaliteit werd geschonden;
2.de betrouwbaarheid van het bewijs is aangetast
3.het gebruik van het bewijs in strijd zou zijn met het recht op een eerlijk proces.

Gezien voorwaarden 1) en 2) hier niet vervuld lijken zal de discussie over de wettigheid van de flitsboetes zich waarschijnlijk toespitsen op het al dan niet voldaan zijn van voorwaarde 3).
Aantonen dat deze voorwaarde inderdaad vervuld is zal geen sinecure zijn. Het is afwachten hoe de rechter naar wie Cassatie de zaak heeft doorgestuurd hier zal over oordelen.
De aankondiging van de politie dat ze ook na het arrest de databank van nummerplaten zullen raadplegen zonder de nodige toestemming kan voor de wettigheid van toekomstige boetes echter belangrijk blijken.
Eén van de criteria die de rechter meeneemt in zijn beoordeling van voorwaarde 3) is namelijk of de onregelmatigheid opzettelijk werd begaan. Indien de politie gewoon verder doet nu haar werkwijze door Cassatie onwettig werd verklaard zou dit dan ook tot problemen kunnen leiden. Hoe dan ook, de toekomst zal het moeten uitwijzen. In tussentijd geldt dat het vel van de beer best nog niet wordt verkocht voor hij werd geschoten.

Hier nog enkele relevante vragen en antwoorden:

– Kan ik boetes die ik reeds heb betaald nu terugvorderen? 

Neen. Indien u een minnelijke schikking heeft aanvaard en de boete heeft betaald is dit definitief. Dit is ook het geval indien u door de rechtbank werd veroordeeld tot betaling van een boete en de beroepstermijn reeds is verstreken.

 

Wat met boetes die ik nog moet betalen?

Indien u een uitnodiging tot minnelijke schikking heeft ontvangen of nog moeten verschijnen voor de rechtbank kan het arrest relevant zijn. In dat geval neemt u best contact op met Vinckier Advocaten voor verdere bespreking.

 

– Wat met boetes voor overtredingen begaan met een voertuig van mijn vennootschap?

De opvraging van persoonsgegevens voor voertuigen op naam van een vennootschap wordt geregeld door aparte wetgeving. Het arrest van 13 december 2016 is daarbij niet relevant.

 

Hoef ik mij nu niet langer aan de snelheidslimiet te houden?

Het arrest is zeker geen vrijbrief voor overtredingen. Zoals gezegd is de impact van het arrest in de praktijk hoogst onzeker. Bovendien is het niet uitgesloten dat de politie haar werkwijze toch zal aanpassen zodat de kaarten in de toekomst sowieso anders zullen liggen.