handelshuur van korte duur / Pop-up Decreet

Zoals algemeen bekend kon een handelshuur nooit voor minder dan negen jaar worden gesloten. Om toch aan dit wettelijke keurslijf te ontsnappen werden in de praktijk wel een aantal creatieve oplossingen (terbeschikkingstelling, bezit ter bede, notariële ontbinding) bedacht maar of deze ook helemaal wettelijk zijn was de vraag.

De opkomst van de pop-upstore heeft de Vlaamse wetgever er nu toe bewogen om hieraan deels te verhelpen met het zogenaamde Pop-Up-Decreet. Onder dit decreet kunnen vanaf 1 september 2016 handelshuurovereenkomsten worden afgesloten met een looptijd van minder of gelijk aan 1 jaar. Deze huur kan dan – anders dan bij een gewone handelshuur – op ieder moment door de huurder worden beëdigd, mits een opzeg van één maand.

Ook op andere punten wijkt het decreet af van de gewone handelshuur: zo volstaat een eenvoudige kennisgeving aan de verhuurder voor de uitvoering van verbouwingen en zijn zowel de overdracht van de huur als onderhuur verboden. Van beide regels kan echter steeds worden afgeweken in onderling overleg.

Een handelshuur van meer dan 1 jaar valt wel nog steeds onder gewone handelshuurwet en wordt bijgevolg automatisch verlengd tot 9 jaar. Voor deze overeenkomsten zal het dus behelpen blijven.

Om te vernemen welke mogelijkheden het nieuwe decreet u biedt kan u contact opnemen met VINCKIER ADVOCATEN.