Nieuwe procedure invorderingen

Sinds 2 juni 2016 is een nieuwe, bijkomende procedure in voege tot invordering van openstaande schulden. De procedure biedt de mogelijkheid om onbetwiste schulden in te vorderen zonder (in eerste instantie) een beroep op de rechtbank te moeten doen.

Concreet verloopt de procedure als volgt:

– alle bewijsstukken m.b.t. de schuld worden overgemaakt aan een advocaat;
– de advocaat controleert of de wettelijke voorwaarden zijn vervuld (zie verder);
– in bevestigend geval worden de stukken, samen met een aanmaning tot betaling, per gerechtsdeurwaardersexploot aan de schuldenaar betekend;

Vervolgens zijn er vier mogelijke scenario’s:

  1. de schuldenaar gaat over tot integrale regeling: de invordering wordt dan afgesloten;
  2. er wordt een afbetalingsregeling overeengekomen: de invordering wordt dan opgeschort maar kan bij eventuele wanbetaling worden hernomen;
  3. de schuldenaar betwist de schuld: in dat geval kan alsnog een normale procedure van gerechtelijke invordering (dagvaarding) worden opgestart;
  4. de schuldenaar reageert/betaalt niet binnen de maand plus acht dagen na de aanmaning: in dat geval kan worden overgegaan tot uitvoering (ev. beslag) na uitvoerbaarverklaring van een PV-van niet betwisting,

Alleen volgende schuldvorderingen komen echter voor deze nieuwe procedure in aanmerking:

(1) onbetwiste schuldvorderingen
(2) op een handelaar
(3) die voortvloeien uit een contract of schuldbekentenis (en dus bijv. niet een betwiste vordering tot schadevergoeding).

De aantrekkelijkheid van de procedure wordt nog verder ondermijnd door het feit dat : – de kosten (incl. schadebeding, rente en kosten van de advocaat), anders dan bij een gewone procedure, geplafonneerd zijn tot 10% van de hoofdsom; – bij betwisting alsnog een gewone procedure (met dagvaarding) dient te worden opgestart met alle tijdverlies en nodeloze kosten van dien; – de schuldenaar zelfs na het PV van niet-betwisting de vordering alsnog kan betwisten via een verzetsprocedure.
Conclusie: voormelde procedure kan een interessant instrument zijn tot invordering van bepaalde schulden. De keuze voor deze of voor de normale procedure moet echter bij ieder concreet dossier afzonderlijk worden afgewogen. Evident staan wij u daarbij graag met het nodige advies bij.